Archiv autora: Andrea Sliacká

Důležité informace pro účastníky projektu CES

Výčet nejčastějších nezpůsobilých výdajů kouče: 
hh
Účast kouče na úvodním semináři (Kouč nepředával své zkušenosti, rady účastníkovi)
Zpracování monitorovací zprávy (MZ), žádosti o platbu (Žopl) a povinných příloh
Činnosti, jejíž vypracování a zabezpečení náleží zaměstnancům společnosti
Cestovné

Dovolujeme si připomenout, že proplacení všech služeb kouče a také poradenství je možné až po podpise smlouvy o poskytnutí podpory ze strany Agentury CzechInvest.
hh
Po ukončení projektu je účastník povinen předkládat Zprávu o udržitelnosti, která je přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory. Účastník ji předkládá jednou ročně vždy k měsíci, v němž byla při ukončení projektu Účastníka předložená Závěrečná MZ. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na povinnost archivace veškeré dokumentace vytvořené v souvislosti s realizaci projektu CzechEkoSystem. Doba, po kterou je nutné archivovat je stanovená na 3 roky podle Smlouvy o poskytnutí podpory.

Zprávu o udržitelnosti nalezení zde.

Zároveň si dovolujeme upozornit na povinnost uchovat veškeré výstupy hrazené z Projektu CzechEkoSystem po dobu nejméně tří (3) let od data ukončení realizace projektu účastníka. V případě výdajů a dokumentace s nimi spojenými je tato doba stanovena na 10 let data ukončení realizace Projektu, minimálně však 3 roky od uzávěrky OPPI.

Poradenství

Poradenství účastníkům projektu CzechEkoSystem zajišťuje na základě Rámcové smlouvy společnost Deloitte Advisory s.r.o., která na základě dílčích objednávek účastníka (zprostředkovaně přes Agenturu CzechInvest), jenž zohledňují schválený Rozvojový plán účastníka, poskytuje poradenské služby v oblasti financí, managementu, výroby a její organizace, marketingu, PR, práva a lidských zdrojů.

Kontaktní údaje zástupců společnosti Deloitte Advisory s.r.o.:

Filip Neterda
Consulting
Deloitte Advisory s.r.o.
Mobile: + 420 776 701 516
fneterda@deloitteCE.com | www.deloitte.cz

Radek Muška
Manager | Consulting | Public Sector
Deloitte Advisory s.r.o.
Mobile: + 420 606 638 509
rmuska@deloitteCE.com | www.deloitte.cz

III. výzva k předkládání žádostí o podporu

III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena dne 3. března 2014. Žádosti musí byt doručeny  do sídla agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest  nejpozději  do 30. 4. 2014. Na tuto výzvu byla alokována částka 86,8 milionů Kč.

Dokumentaci k III. výzvě naleznete zde.

Postup pro vyplnění Rozvojového plánu

Vzhledem k častým chybám v Příloze č. 2 Rozvojový plán si dovolujeme upřesnit postup pro jeho vyplnění. V oddílu č. 1 Koučink ve sloupci žadatel vyplní max. 285 hod určené na služby kouče. Spoluúčast žadatele je 0,-. V oddílu č. 2 Poradenství je spoluúčast žadatele 20 % z ceny poskytnutých služeb. Žadatel může čerpat max. 1282 hodin na poradenství, kdy odměna je 1950 Kč bez DPH za 1 hod poradenských služeb.
hh
Například žadatel hodlá čerpat 25 hod na poradenské služby z oddílu 2.1 Finance Rozvojového plánu. Výpočet je následující:
25 (hodin) * 1950 (hodinová sazba za poskytnutou službu poradenství) * 0,20 (20 % spoluúčast žadatele na hrazení služeb poradenství) = 9750,-
hh
Následně se provedou součty za jednotlivé oddíly Rozvojového plánu do sloupce „Předpokládaná maximální spoluúčast žadatele za rozp. položku (v Kč) bez DPH“ a celkový součet maximální spoluúčasti žadatele za projekt.

Ceny jsou uváděné bez DPH, které je nezpůsobilým výdajem projektu.

Vzor vyplněného Rozvojového plánu naleznete zde.

Semináře k projektu CzechEkoSystem

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest organizuje semináře k projektu CzechEkoSystem. Začínající firmy se můžou dozvědět důležité informace o III. Výzvě, databázi koučů  a možnostech čerpání podpory z projektu. Možnost zúčastnit se nabízíme v městech Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Liberec, Praha. Bližší informace o termínech, místech konání,  programech a registraci naleznete zde.