Činnosti a kritéria kouče CES

Činnosti kouče:

 • Poskytuje specifické poradenství vycházející z jeho vlastní podnikatelské zkušenosti.
 • Vede žadatele ke splnění podnikatelského záměru.
 • Podílí se na přípravě a modifikacích podnikatelského záměru a přípravě prezentace pro investory (vstup rizikového kapitálu).
 • Pomáhá žadateli s komercializací jeho produktu s využitím vlastních kontaktů.
 • Koordinuje realizaci Rozvojového plánu žadatele a podílí se na načasování poskytnutí poradenských služeb, tj. doporučuje způsob řešení situací/problémů.
 • Pomáhá žadateli s případným vstupem rizikového kapitálu.
 • Bude cíleně směrovat a akcelerovat žadatele k růstu jeho podnikání a získání potřebných finančních a vědomostních zdrojů.
 • Provede ocenění současné a budoucí pozice inovativního nápadu z hlediska předpokládaného technologického vývoje v daném oboru, v případě potřeby včetně analýzy možností uplatnění v jiném oboru; technická expertiza (např. využití alternativního materiálu, řešení apod.).
 • Zajistí prověření novosti a podmínek pro ochranu duševního vlastnictví; zhodnocení existujících ochran duševního vlastnictví – zejména patentů, zda daný inovativní nápad neporušuje některou z existujících ochran.
 • Oceňuje tržní způsobilosti, např. vyhodnocením tržních rizik a příležitostí pro firmu, průzkumem/ověřením poptávky na domácích, ale i zahraničních trzích; analýza trendů (společenských, ekonomických a technologických) s vlivem na očekávanou poptávku a využitelnost inovativního nápadu; provádí monitoring a evaluace rizik z postupu konkurence.
 • Vyhodnocuje manažerský tým pro inovativní nápad (zhodnocení, zda současný „management“ je dostatečný, či zda je třeba tým rozšířit).
 • Oponuje, zdokonaluje a rozvíjí  Podnikatelský záměr pro  inovativní nápad včetně posouzení a oponentury finančního plánu (také v cizím jazyce), ve formě přijatelné pro rizikový kapitál.
 • Zprostředkovává kontakty na potenciální investory – fondy rizikového kapitálu / business angels apod.
 • Zprostředkovává kontakty na potenciální zákazníky a/nebo partnery v tuzemsku a zahraničí.
 • Může koučovat více žadatelů najednou, u žádného z nich však rozsah koučování nesmí překročit 285 hodin. Za poskytnuté služby kouči náleží odměna s hodinovou sazbou ve výši 1754 Kč bez DPH.
 • Osoba kouče nemůže být zároveň účastníkem projektu CzechEkoSystem.
 • Pozice kouče je neslučitelná s pozici Externího hodnotitele.

Kritéria na kouče:

Zájemce o pozici kouče může být domácí nebo zahraniční fyzická osoba, a musí splnit jedno ze tří níže uvedených kvalifikačních kritérií:

1)  Zkušený podnikatel nebo manažer, který úspěšně provozuje/provozoval podnikatelskou činnost nebo řídí/řídil podnikatelské aktivity minimálně po dobu 3 let na pozici jednatele, člena statutárního orgánu, ředitele (nebo jiné pozici na úrovni ředitele). Zájemce o pozici kouče předkládá:

a)    Výpis z rejstříku trestů zájemce a výpis z obchodního rejstříku provozované/řízené obchodní společnosti (výpisy nesmí být starší 3 měsíců).

b)   Profesní životopis kouče sestavený dle předem dané struktury, z nějž vyplývá požadovaná odborná zkušenost, splnění předpokladů pro plnění úkolů kouče a požadovaný profil kouče.

c)   Finanční výkazy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) koučem vedeného podnikatelského subjektu za 3 po sobě jdoucí léta, ne však starší než 10 let od data podání přihlášky pro zařazení do databáze koučů. Z výkazů musí vyplynout úspěšné provozování podnikatelské činnosti

2)    Osoba, která aktuálně vede, nebo v minulosti vedla (v období do 10 let od podání přihlášky) alespoň jeden začínající podnikatelský subjekt typu start up (historie do pěti let) nebo jiný podnikatelský subjekt, tím, že mu poskytuje / poskytovala poradenství směřující k rozvoji podnikatelských aktivit, což dokládá:

a)   Referenčním dopisem / listinou (za každý subjekt jeden) prokazující úspěšné působení v prezentovaném subjektu;

b)   Popisem stávajícího stavu podnikatelského subjektu, včetně uvedení názvu a IČO, a popisem produktu / služby (každý subjekt samostatně).

c)   Výpisem z rejstříku trestů zájemce (výpis nesmí být starší 3 měsíců).

d)   Profesním životopisem kouče sestaveným dle předem dané struktury, z nějž vyplývá požadovaná odborná zkušenost, splnění předpokladů pro plnění úkolů kouče a požadovaný profil kouče.

3)   Osoba, která působila ve vedoucí manažerské pozici v podnikatelském nebo nepodnikatelském subjektu alespoň 3 roky, ale není možné doložit kvalifikační předpoklady dle kritéria ad1) z důvodu např. jiných účetních standardů, nevykazování odpovídajících účetních veličin, což dokládá:

a)   Referenčním dopisem / listinou (v případě více subjektů za každý jeden) prokazující úspěšné působení v prezentovaném subjektu.

b)   Kopií pracovní smlouvy, prohlášením / potvrzením zaměstnavatele nebo výpisem z obchodního rejstříku provozované/řízené obchodní společnosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců), popř. jiným obdobným způsobem.

c)   Výpisem z  rejstříku trestů zájemce (výpis nesmí být starší 3 měsíců).

d)   Profesním životopisem kouče sestaveným dle předem dané struktury, z nějž vyplývá požadovaná odborná zkušenost, splnění předpokladů pro plnění úkolů kouče a požadovaný profil kouče.

Profil kouče

 • Umí formulovat strategii, předpovědět vývoj produktu, provádět finanční plánováni, řídit rozvojový projekt a tým.
 • Má dobré kontakty v průmyslu, obchodu i podnikání.
 • Má zkušenosti s rozvojovými inovačními či  technologickými projekty.
 • Má zájem poskytnout své dovednosti účastníkům v rámci CzechEkoSystem.

Certifikát o koučovacích dovednostech je Agenturou CzechInvest vydáván pouze pro účely projektu CzechEkoSystem.