Důležité informace pro účastníky projektu CES

Výčet nejčastějších nezpůsobilých výdajů kouče: 
hh
Účast kouče na úvodním semináři (Kouč nepředával své zkušenosti, rady účastníkovi)
Zpracování monitorovací zprávy (MZ), žádosti o platbu (Žopl) a povinných příloh
Činnosti, jejíž vypracování a zabezpečení náleží zaměstnancům společnosti
Cestovné

Dovolujeme si připomenout, že proplacení všech služeb kouče a také poradenství je možné až po podpise smlouvy o poskytnutí podpory ze strany Agentury CzechInvest.
hh
Po ukončení projektu je účastník povinen předkládat Zprávu o udržitelnosti, která je přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory. Účastník ji předkládá jednou ročně vždy k měsíci, v němž byla při ukončení projektu Účastníka předložená Závěrečná MZ. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na povinnost archivace veškeré dokumentace vytvořené v souvislosti s realizaci projektu CzechEkoSystem. Doba, po kterou je nutné archivovat je stanovená na 3 roky podle Smlouvy o poskytnutí podpory.

Zprávu o udržitelnosti nalezení zde.

Zároveň si dovolujeme upozornit na povinnost uchovat veškeré výstupy hrazené z Projektu CzechEkoSystem po dobu nejméně tří (3) let od data ukončení realizace projektu účastníka. V případě výdajů a dokumentace s nimi spojenými je tato doba stanovena na 10 let data ukončení realizace Projektu, minimálně však 3 roky od uzávěrky OPPI.