Finanční podpora pro účastníky

Podpora pro účastníky bude Realizátorem (agentura CzechInvest) poskytována v režimu de minimis za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Podpora je poskytována ve výši 80 – 100 % způsobilých výdajů projektu, na vybraných nákladech (poradenství) se podílí účastník.

Podpora de minimis je upravena v čl. 3 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.

Rozsah a objem služeb je závislý na rozvojovém plánu a potřebách účastníka dle schválené žádosti. Způsobilým výdajem jsou náklady na následující služby:

  • Poradenské služby – podpora 80 %, maximálně však 2 mil. Kč na jednoho účastníka, resp. projekt.
  • Služby kouče – podpora 100 %, maximálně však 500 000 Kč bez DPH na jednoho účastníka, projekt.

Odměna kouči bude hrazena účastníkem na základě smluvního ujednání s koučem (např. smlouva o dílo, objednávka). Vyplacená odměna bude účastníkovi uhrazena zpětně za každý měsíc, kdy bylo koučování realizováno, na základě posouzení předložených podkladů.

Celková podpora v rámci projektu činí min. 0,2 mil. Kč a max. 2,5 mil. Kč na jednoho účastníka.