Cíle projektu CzechEkoSystem

Globálním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR na vyspělých trzích a její přiblížení úrovni předních průmyslových zemí Evropy v souladu s cílem OPPI.

Projekt je zacílen na urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP, na získání praktických zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktickém uplatnění jejich podnikatelského záměru (prostřednictvím Rozvojového plánu) a posílení marketingových a manažerských schopností.

Malé a střední podniky jsou většinou silně omezeny v získávání standardních forem financování rozvojových aktivit (např. bankovní úvěry) a často se potýkají s nedůvěrou potenciálních partnerů jak ve vztahu ke stupni rozvinutosti svých podnikatelských aktivit, tak i schopnosti podložit svůj podnikatelský záměr adekvátními daty a odpovídající prezentací. Součástí je proto i podpora v procesu přípravy na získání financování formou rizikového kapitálu.

Specifickým cílem je podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. Důraz je kladen na začínající podnikatele s inovativními podnikatelskými záměry.