Důležité informace pro účastníky projektu CES

Výčet nejčastějších nezpůsobilých výdajů kouče: 
hh
Účast kouče na úvodním semináři (Kouč nepředával své zkušenosti, rady účastníkovi)
Zpracování monitorovací zprávy (MZ), žádosti o platbu (Žopl) a povinných příloh
Činnosti, jejíž vypracování a zabezpečení náleží zaměstnancům společnosti
Cestovné

Dovolujeme si připomenout, že proplacení všech služeb kouče a také poradenství je možné až po podpise smlouvy o poskytnutí podpory ze strany Agentury CzechInvest.
hh
Po ukončení projektu je účastník povinen předkládat Zprávu o udržitelnosti, která je přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory. Účastník ji předkládá jednou ročně vždy k měsíci, v němž byla při ukončení projektu Účastníka předložená Závěrečná MZ. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na povinnost archivace veškeré dokumentace vytvořené v souvislosti s realizaci projektu CzechEkoSystem. Doba, po kterou je nutné archivovat je stanovená na 3 roky podle Smlouvy o poskytnutí podpory.

Zprávu o udržitelnosti nalezení zde.

Zároveň si dovolujeme upozornit na povinnost uchovat veškeré výstupy hrazené z Projektu CzechEkoSystem po dobu nejméně tří (3) let od data ukončení realizace projektu účastníka. V případě výdajů a dokumentace s nimi spojenými je tato doba stanovena na 10 let data ukončení realizace Projektu, minimálně však 3 roky od uzávěrky OPPI.

Poradenství

Poradenství účastníkům projektu CzechEkoSystem zajišťuje na základě Rámcové smlouvy společnost Deloitte Advisory s.r.o., která na základě dílčích objednávek účastníka (zprostředkovaně přes Agenturu CzechInvest), jenž zohledňují schválený Rozvojový plán účastníka, poskytuje poradenské služby v oblasti financí, managementu, výroby a její organizace, marketingu, PR, práva a lidských zdrojů.

Kontaktní údaje zástupců společnosti Deloitte Advisory s.r.o.:

Filip Neterda
Consulting
Deloitte Advisory s.r.o.
Mobile: + 420 776 701 516
fneterda@deloitteCE.com | www.deloitte.cz

Radek Muška
Manager | Consulting | Public Sector
Deloitte Advisory s.r.o.
Mobile: + 420 606 638 509
rmuska@deloitteCE.com | www.deloitte.cz

Informace pro účastníky a kouče projektu CzechEkoSystem

V rámci III. výzvy projektu CzechEkoSystem (CES) bylo přijato celkem 164 Žádostí o poskytnutí podpory. Hodnotitelské komise konané v průběhu července a srpna doporučili celkem 78 projektů. Pro tyto účastníky projektový tým CES organizuje úvodní semináře, které se budou konat v sídle Agentury CzechInvest, Štěpanská 15, 120 00 Praha v následujících termínech:
hh
18. 9. 2014, čas konání 9:00 – 11:00 hod.
23. 9. 2014, čas konání 9:00 – 11:00 hod.
24. 9. 2014, čas konání 13:00 – 15:00 hod.
1.10. 2014, čas konání 13:00 – 15:00 hod.
2.10. 2014, čas konání 9:00 – 11:00 hod.
hh
Cílem seminářů je seznámit účastníky s postupem výběru kouče a následně je obeznámit s nutnou administrativou projektu, která spočívá ve vyplňování  monitorovací zprávy, žádosti o platbu a dalších relevantních podkladů. Prezentaci ze semináře naleznete zde. 

Semináře se také zúčastní zástupci poradenské společnosti Deloitte, kteří podají základní informace o způsobu spolupráce s nimi.

Schválené projekty I., II. a III. výzvy, které mají podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory, naleznete zde.

Kouči, kteří jsou registrovaní v Databázi koučů CES  mohou požádat realizační tým o kontaktní údaje na vybrané projekty o niž projeví zájem.

Stav hodnocení žádostí přijatých v rámci III. výzvy

V rámci III. výzvy bylo přijato celkem 164 Žádostí o poskytnutí podpory. Aktuálně probíhá hodnocení formálních náležitostí i posouzení ze strany externích hodnotitelů. V průběhu července a srpna pak budou probíhat Hodnotitelské komise (HK), o jejichž konání bude každý žadatel informován s dostatečným předstihem.

Oznámení výsledku (doporučení/nedoporučení k podpoře) bude sděleno přibližně do dvou týdnů od zasedání HK.

Informace k pořadí přijatých Žádostí ani k výsledkům externího hodnocení nemohou být do konání HK podávány.

Obecný popis průběhu hodnocení naleznete zde.