Přihlášení do projektu

Žádosti o podporu z projektu CzechEkoSystem lze předkládat pouze v rámci jednotlivých výzev k předkládání žádostí v období a za podmínek stanovených těmito výzvami.

Zájemce o podporu musí splňovat několik podmínek:

  • provozovna je mimo území Hl. m. Prahy;
  • splňuje kritéria MSP;
  • stáří podniku je ke dni předložení žádosti nejvýše 5 let.

Nezbytnými kroky pro přihlášení do projektu CzechEkoSystem jsou:

  • vyplnit předem nadefinovaný formulář Žádosti;
  • vyplnit formulář Rozvojový plán;
  • připravit účetní uzávěrku za minulé 2 účetní období (nebo alespoň za poslední účetní období v případě krátké historie);
  • dodat úředně ověřený výpis z Obchodního rejstříku / Živnostenského rejstříku (ne však starší 3 měsíců);
  • sestavit a předložit podnikatelský záměr.

Hodnocení předložených žádostí probíhá ve třech stupních. Nejprve jsou předložené žádosti posuzovány z formálního a věcného hlediska (splnění podmínek výzvy, např. stáří podniku, předložení všech požadovaných dokumentů v požadované formě apod.).

Projekty splňující veškeré náležitosti postupují do druhého stupně a jsou předány k odbornému posouzení externím hodnotitelům. Každý projekt hodnotí tři odborníci z několika hledisek, např. atraktivita a inovativnost produktu/služby, výjimečnost a jedinečnost produktu či technologická vyspělost.

Posledním, třetím stupněm je Hodnotící komise, kde jsou diskutovány odborné posudky k jednotlivým projektům. Významnou součástí je i prezentace podnikatelského záměru žadatelem. Výstupem HK je doporučení, popř. nedoporučení projektu k podpoře.

Doporučeným projektům je do dvou týdnů od jednání HK zaslána spolu s výsledkem Smlouva o poskytnutí podpory, na jejímž základě pak může žadatel zahájit realizaci svého záměru.

Délka celého procesu od podání Žádosti do oznámení výsledků HK je přibližně 2 měsíce, za určitých, individuálních okolností se tato doba může změnit.