Žadatelé o podporu z projektu CzechEkoSystem

Malý nebo střední podnik, který podal žádost o poskytnutí podpory. Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba.

Po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory (v tuto chvíli se žadatel stává účastníkem) je účastník oprávněn přijímat podporu poskytovanou realizátorem (agentura CzechInvest). Za účelem řádného řízení procesu svého rozvoje dle schváleného rozvojového plánu si vybírá osobu kouče z Databáze koučů, využívá poradenské služby doporučené koučem a konzultované s projektovým manažerem.

Žadatel musí splnit následující kritéria:

 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky.
 • Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.
 • Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 • Maximální doba od započetí podnikatelských aktivit (od data zápisu do obchodního rejstříku nebo data získání živnostenského listu) nepřesáhla 5 let.

 

Podporu nelze poskytnout žadatelům, jejichž předložená žádost spadá do následujících odvětví:

 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES;
 • zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví;
 • uhelný průmysl;
 • průmysl oceli;
 • průmysl stavby lodí (CZ-NACE 30.11);
 • průmysl syntetických vláken.

 

Žadatel nemůže být subjekt, pokud ke dni podání žádosti:

 • Dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
 • Soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku.
 • Je v likvidaci.
 • Je podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008).
 • Nemá uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, poskytnuté před méně než 3 roky před datem podání žádosti o podporu.
 • Má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

 

Aktuální statistika předložených žádostí